Vragen? Bel ons op 03 291 00 30

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden particuliere klanten / consumenten:
Janssen-Fritsen is bovendien lid van BeCommerce.

Alle bedrijven die lid zijn van de vzw BeCommerce respecteren bovenop de strenge Belgische wetgeving ook de BeCommerce gedragscode (klik hier). Bovendien hebben alle leden het Kwaliteitslabel verkregen, en gaan zo nog een stapje verder in het garanderen van uw vertrouwen.

De BeCommerce Label Code biedt u als consument alle elementen om met een gerust hart te winkelen.

Algemene voorwaarden zakelijke klanten / organisaties:

Alle gegevens en prijzen op deze website zijn zo actueel mogelijk. Alhoewel de prijzen en gegevens met grootste zorg werden samengesteld, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten. De vermelde eenheidsprijzen worden zowel inclusief als exclusief BTW weergegeven en zijn exclusief vracht- en eventuele montagekosten. Incidentele wijzigingen in artikelen en in prijs behouden wij ons voor. Toepasselijke recupelbijdragen zijn inbegrepen. Op al onze leveringen zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden, die u op verzoek worden toegezonden, van toepassing. De hierna opgenomen punten zijn slechts een uittreksel daarvan.

Annuleringen of wijzigingen van bestellingen kunnen alleen na overleg met onze verkoopdienst en vereisen altijd een schriftelijke bevestiging onzerzijds. Afhankelijk van de orderafhandelingsfase kunnen eventueel kosten hiervoor in rekening worden gebracht.

De leveringen gebeuren steeds af fabriek en op werkdagen tussen 8u00 en 17u00. Tijdens deze uren dient er iemand aanwezig te zijn voor het aftekenen van het afleverbewijs van de transporteur. Bovendien dient de zending bij ontvangst direct op beschadigingen gecontroleerd te worden alvorens het afleverbewijs van de transporteur wordt ondertekend. Eventuele beschadigingen moeten onmiddellijk schriftelijk vermeld worden op het afleverbewijs van de transporteur, anders is dekking door de verzekering niet gewaarborgd.

Leveringen enkel op gelijkvloers. Deelname in de transportkosten: Franco levering voor orders van pakketgoederen vanaf een netto goederenbedrag van € 250,-. Voor orders van klein materiaal waarvan het netto goederenbedrag lager is dan € 250,- worden vrachtkosten ad € 15,- per order in rekening gebracht. Voor 'vracht-goederen' (volumineuze en/of zware artikelen) die niet via een pakketdienst geleverd kunnen worden, wordt 4,5% van het netto-goederenbedrag als vracht- en verpakkingskost per order berekend, met een minimum van € 35,- per order. Genoemde prijzen zijn exclusief 21% B.T.W. De vermelde prijzen gelden voor levering op gelijkvloers, zonder trappen en met voldoende toegankelijkheid voor volumineuze leveringen. Eventuele kosten van verticaal transport, tijdverlies en hulp voor het manueel binnendragen worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Betalingen van scholen en openbare besturen dienen te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum. Bedrijven, particulieren en clubs dienen vooraf te betalen. Na de vervaldag zal een intrest van 1,0% per maand, vanaf factuurdatum, worden aangerekend, zonder ingebrekestelling, met een minimum van € 50,-.

De geleverde goederen blijven eigendom van Janssen-Fritsen nv tot de volledige betaling van de factuur. Beschadigingen dienen onmiddellijk vermeld te worden op het transportbewijs bij aflevering van de zending en binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk aan Janssen-Fritsen nv gemeld te worden. Over het eventueel terugzenden en de manier waarop, beslissen wij per geval. Tekorten dienen eveneens binnen 48 uur schriftelijk gemeld te worden aan Janssen-Fritsen nv.

Op de door ons geleverde vaste Janssen-Fritsen nv-toestellen verlenen wij een garantie van 10 jaar op materiaal- of constructiefouten, op verplaatsbare toestellen 5 jaar, op SmartGoals 12 maanden en voor Airmatten en Airtracks 2 jaar. Op door ons ingebouwde elektromotoren en sturingskasten verlenen wij de garantie van onze toeleverancier (meestal 6 tot 12 maanden), voor akoestische scheidingswanden geldt 1 jaar op motoren en controlesysteem, en 2 jaar op alle andere onderdelen. Voor klein spelmateriaal, zoals ballen, hoepels, rackets, etc. geldt een garantieperiode van 3 maanden. Normale slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuist onderhoud of reparaties door derden vallen niet onder de garantie.

Niet gebruikt en onbeschadigd materiaal kan geruild worden binnen 14 dagen na aflevering en na schriftelijk akkoord van Janssen-Fritsen nv mits in de originele verpakking. De klant is verantwoordelijk voor een adequate verpakking bij retourzending. De kosten van retourzending zijn voor rekening klant tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Janssen-Fritsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade veroorzaakt door goederen door haar geleverd, noch voor gevolgschade ontstaan door het al dan niet ontbreken, uitvallen of niet goed functioneren van toestellen en/of onderdelen.

De adresgegevens van uw bestelbon worden opgenomen in het interne databestand van Janssen-Fritsen overeenkomstig de geldende wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt uw gegevens te allen tijde desgewenst laten verwijderen na een schriftelijk verzoek daartoe. In geval van betwisting is alleen de Rechtbank van Hasselt bevoegd.

Janssen-Fritsen heeft een strategie van doorlopende productontwikkeling en behoudt zich daarom het recht voor aanpassingen of wijzigingen in producten of productassortiment zonder voorafgaandelijke mededeling door te voeren. 

Copyright Janssen-Fritsen.